Kommunalval 2018, Karlskrona

Jag flyttade till Karlskrona för två år sedan. Nu vankas mitt första kommunalval i staun och det var läge att skaffa sig koll på kommunalpolitiken; greppa vem som styr, vem som vill och vem som skulle kunna.

Kommun och landsting är avgörande för hur sjukvården och lokaltrafiken fungerar, hur skolan drivs, hur föreningslivet ser ut, hur barn och ungdom kan få en meningsfull fritid och hundratals andra bitar i vardagen. Till skillnad från rikspolitiken så uppmärksammans lokal- och regionalpolitiken mindre i media - man får gräva lite extra själv. Dessutom bör man inte anta att samma parti som man lägger sin röst på till riksdagen driver politik man tycker om i kommunen eller landstinget; i praktiken handlar det mycket om vilka individer som engagerar sig och vilka partier de har råkat trilla in i.

Det jag själv vill ha koll på är vem jag röstar på, vad de står för, hur bra de är på att kommunicera det och hur kunniga de verkar vara. Jag försökte få den kollen genom att:

 • Läsa de 82 motioner som gått till beslut i kommunfullmäktige under 2015 till och med 2018 och kategorisera dem utefter utfall och vad motionen handlade om. De finns sammanställda i en Excelfil.
 • Läsa partiernas kommunavdelningars hemsidor och Facebooksidor för att se vad de vill och hur bra de är på att kommunicera det.
 • Skumma genom publika Facebookposter hos alla i kommunfullmäktige.
 • Ögna igenom delar av ett par kommunfullmäktigesammanträden på video.

Inget av det här är en exakt vetenskap - det är ibland svårt att se vad de olika partierna gör bra genom den här datan, men man kan få en fingervisning om vad de gör dåligt. Det ger också en känsla för hur företrädarna tänker, vad de vill och vad de accepterar inom sina respektive partier.

Det är absolut inte en djupgranskning. Det ersätter inte en valkompass. Det ersätter inte att gå ut och prata med någon i en valstuga om man är nyfiken. Det är mitt eget perspektiv - det kanske eller kanske inte är intressant för dig.

Värt är också att komma ihåg att de som är kommunalpolitiskt aktiva sliter i långa möten och genuint vill det bästa för kommunen, även om synen på vad det betyder skiljer sig åt. Det förtjänar respekt, alldeles oavsett hur bra partiet är på att uppdatera hemsidan.

Kort om Karlskrona

Karlskrona styrs med en knapp majoritet av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna. Moderaterna är största oppositionsparti, tätt följt av Sverigedemokraterna.

Det bor 66 636 personer i kommunen (2018-06-30). Karlskrona är en inflyttningskommun och en skärgårdskommun. Turismen kommer främst från Sverige, men runt 10% av turisterna är utlänningar. Blekinge Tekniska Högskola har ett campus i kommunen.

Smidiga kommunikationer finns till Stockholm (flyg) och Malmö/Köpenhamn (tåg, tre timmar). Övriga destinationer kräver oftast två byten med tåg eller byte till annat flyg i Stockholm.

Om partierna

Att göra en rättvisande sammanfattning är svårt. Jag har försökt identifiera om ett givet parti har en tydligt nischad inriktning, antingen uttalad eller i praktiken. Jag har också försökt utröna om partierna hade varit lämpade att driva det politiska arbetet i kommunen. Det är väldigt kortfattat; att läsa går snabbt, att sammanfatta och att skriva tar tid.

Man ska ta det med en nypa salt, på samma sätt som alla summeringar ska tas med en nypa salt. Det bästa sättet att bilda sig en uppfattning i sakpolitiken är som alltid att prata med partierna själva.

Att ett parti är lämpligt eller olämpligt att driva politiskt arbete i kommunen betyder inte nödvändigtvis att det skulle vara dåligt som stödparti - mer att de (i min uppfattning) saknar den bredd som behövs för att hantera den tråkiga och viktiga delen av jobbet. Det är inte alls omöjligt att vissa av dem har bredden men att den inte syns online.

Streck

Centerpartiet

Centerpartiet presenterar en bred politik snarare än att koncentrera sig på enstaka frågor och framstår som väl insatta i lokalpolitiken.

Jag skulle utifrån det som presenteras utgå från att C skulle kunna driva det politiska arbetet i kommunen.

Hemsida

Centerpartiet har på Centerpartiet Karlskrona lyckats göra en enkel, tydlig presentation av sin kommunalpolitik. Man bemöter också kritik kring den på ett (mestandels) sakligt vis.

Informationsmässigt är det här ett föredöme för partihemsidor för kommunavdelningar. Det som hade lyft den ett snäpp till hade varit att plocka ut punkterna ur PDF-filer och lägga dem direkt på sidan.

Företrädare

Ingen anmärkning.

Motioner

Centerpartiet har, likt de andra styrande partierna, inte motionerat speciellt mycket under mandatperioden. Det som finns är välskrivet och relevant.

 • Motion om ett utslussningsboende för kvinnor
 • Motion om fakturor, påminnelser och krav ska hanteras lika oberoende av vilken förvaltning som skickar fakturan

Streck

Kristdemokraterna

Det är omöjligt att bilda sig en uppfattning om Kristdemokraternas politik eller verk utifrån hemsidan, företrädarna eller kommunfullmäktigeprotokoll. Det kan mycket väl hända att de har duktiga företrädare i utskotten eller på annat vis bidrar på bred front till kommunens bästa - men det är i så fall inget som syns online.

Utifrån det som syns kan man inte anta att KD skulle kunna driva det politiska arbetet i kommunen.

Hemsida

Kristdemokraterna i Karlskrona ligger tillsammans med Liberalerna i bottenligan för hemsidor. Det finns inget lokalpolitiskt innehåll, vare sig på hemsidan eller på partiets Facebooksida.

Företrädare

Ingen anmärkning.

Motioner

KD har lagt ett fåtal motioner, men sticker ut i det att alla motioner antingen funnit bifall eller har ansetts besvarade med en not om att förändringar i linje med motionen redan inletts sedan motionen skrevs.

 • Motion om en sammanhängande farled/sjöväg mellan Karlskrona och Stenshamn
 • Motion om oljeskyddsberedskap
 • Motion om jämbördig behandling sker då sponsring fördelas till elitserieföreningar

Streck

logo

Liberalerna

Det är omöjligt att bilda sig en uppfattning om Liberalernas politik eller verk utifrån hemsidan, företrädarna eller kommunfullmäktigeprotokoll. Det kan mycket väl hända att de har duktiga företrädare i utskotten eller på annat vis bidrar på bred front till kommunens bästa - men det är i så fall inget som syns.

Utifrån det som syns kan man inte anta att L skulle kunna driva det politiska arbetet i kommunen.

Hemsida

Liberalerna har på Liberalerna Karlskrona lyckats likt KD med konststycket att inte föra fram en enda lokalpolitisk fråga. All politik som presenteras är rikspolitik. Det enda som läggs fram som lokalt innehåll är en valfilm från en riksdagskandidat.

Man kan inte utifrån hemsidan allena utläsa att Liberalerna inte skulle vara i stånd att sköta en kommun, men det är anmärkningsvärt att man inte presenterar någon politik. Kikar man på vad deras företrädare (singular) lägger fram så är det mycket fokus på bostäder och företagande.

Företrädare

Ingen anmärkning, men man får lite intrycket att L i Karlskrona är en one man show i och med att Börje Dovstad faktiskt har någon slags politiskt innehåll på sin Facebooksida.

Motioner

Av liberalernas fyra motioner har tre blivit besvarade och en blivit avslagen.

 • Motion om att anlägga en anslutningsväg till Åvallen i Rödeby.
 • Motion om avskaffande av bygglovsplikt för solenergi- anläggningar och rabatt på bygglovsavgift vid installation av solceller, solfångare och solpaneler i samband med ny-, om- och tillbyggnad
 • Motion om ansökan till Statens Bostadskreditnämnden om hyresgaranti.
 • Motion om att införa mentorsprogrammet i Karlskrona

Streck

Moderaterna

Moderaterna står för den arga oppositionen och är inte rädda för att stå för sin politik även i handling - på gott och ont. Man skulle kunna sammanfatta det med att M vill omsätta rikspolitiken i en lokal förlängning; “bättre service, lägre skatt”.

Samtidigt bör man notera att partiet lagt engagemang på frågor om arbetsmiljö och funktionshinder som inte är klassiska M-frågor. Det finns en bredd inom engagemanget och man är långt från ett skattesänkarparti allena.

Moderaterna skulle kunna driva det politiska arbetet i kommunen och har gjort det förut, 2002-2006, 2006-2010 och 2010-2014.

Hemsida

Vår politik på Karlskronamoderaterna presenterar vad partiet vill åstadkomma i kommunen. Man visar på en bredd och ett utvecklat resonemang kring många frågor, medan man i andra faller tillbaka på platityder.

Vissa ambitioner verkar i praktiken stå i direkt motsats. Exempelvis:

Ge ett uppdrag till kommunledningsförvaltningen att ta fram ett förslag på ett omställningspaket på den samlade verksamheten så att kommunalskatten ska kunna återställas till samma nivå som under 2014 inom en femårsperiod, utan att välfärdens verksamheter påverkas negativt, och presentera omställningspaketet för budgetberedningen under 2018.

och

Att välfärden alltid ska vara tillgängliga för de som behöver den och hålla hög kvalité.

Det är alltid svårt att hitta en bra balans mellan för konkret och för övergripande; M hade kanske (i mitt tycke) tjänat på att vara en smula mer konkreta. På det stora hela är det ett väldigt litet minus. Det viktiga är att man kan läsa sig till vad de vill.

Företrädare

Ingen anmärkning

Motioner

M har motionerat friskt under perioden med nitton motioner. Man kan se att det finns en institutionell mogenhet i partiet; motionerna är relevanta och nästan en tredjedel har funnit bifall. Bara två har blivit avslagna.

Motionerandet har handlat om högt och lågt, men om man ska peka på två områden som sticker ut så är det Arbetsmiljö och Funktionshinder.

 • Motion om försök med algoritmisk schemaläggning
 • Motion om att utreda möjligheterna att anställa fler personer med funktionshinder
 • Motion om trygghetsboende på landsbygden
 • Motion om jämställt och demokratiskt Karlskrona
 • Motion om prioritering och organisering mot våld i nära relationer
 • Motion om tobaksfria skolgårdar och tobaksfri skoltid
 • Motion om rökfri arbetstid
 • Motion om att ta initiativ till att genomföra åldersbedömningar för ensamkommande barn
 • Motion om att endast mat som producerats enligt svensk lag i offentliga upphandlingar
 • Motion om att hissa Sveriges officiella minoriteters flaggor på deras respektive nationaldagar
 • Motion om fler båtplatser
 • Motion om att införa mentorsprogrammet i Karlskrona
 • Motion om att utreda möjligheten att införa en LSS-pott från och med budgetåret 2019 under kommunstyrelsen för funktionsstödsnämnden
 • Motion om möjligheter för förtroendevalda att vara föräldralediga
 • Motion angående polisanmälan vid brott
 • Motion angående förbättrad information till besökare med fritidsbåt i Karlskrona kommun
 • Motion angående elljusspår i Nättraby
 • Motion om att utreda möjligheterna för att skapa en kombinerad skateboard-parkourpark
 • Motion om att i Karlskrona ska alla kunna lita på tryggheten

Streck

Miljöpartiet

Miljöpartiet har, precis som på riksplan, ett miljöfokus även i kommunen. Politiken som presenteras går däremot inte speciellt mycket bredare än så och det är svårt att se hur partiet skulle agera i frågor som saknar ett tydlig miljöfokus.

Utifrån det som syns kan man inte anta att MP skulle kunna driva det politiska arbetet i kommunen.

Hemsida

Miljöpartiet Karlskrona presenterar partiets lokalpolitik men går inte in på något speciellt djup. Man skulle kunna sammanfatta politiken som miljö och kultur. Man kan välja att se det som att miljöfrågorna genomsyrar annan politik, eller att politiken är något snäv.

Företrädare

Ingen anmärkning.

Motioner

MP har motionerat friskt under mandatperioden. Fokus har, helt i linje med partiets profil, legat på miljö med fyra av tolv motioner. Övriga motioner handlar om social utveckling och hjälp för utsatta. 25% av motionerna fann bifall. En del av de övriga är av naturen att de kanske inte borde varit motioner till att börja med.

 • Motion om att hålla ihop Karlskrona- en strategi för social hållbarhet
 • Motion om suicidprevention
 • Motion om hållbar IT-strategi
 • Motion om att starta upp ett Blocket för de kommunala verksamheterna
 • Motion om att införa Bostad Först-modellen inom socialtjänst
 • Motion om försök till sänkt kommunal rösträttsålder
 • Motion om att klimatsäkra budgeten
 • Motion om att Karlskrona ska ansöka om medlemskap i Internationell Cities of Refuge Network (ICORN) 12
 • Motion om att skapa en naturskola och satsa på utomhuspedagogik i Karlskrona
 • Motion om Blekingeleden
 • Motion angående intern klimatväxling
 • Motion om att förmedla bostäder smart

Streck

Socialdemokraterna

För att vara det största partiet i kommunen är Socialdemokraterna förvånansvärt anonyma.

Allt som finns att läsa pekar på klassisk socialdemokratisk välfärdspolitik - men det kan jag utläsa för att jag som alla andra som vuxit upp i Skandinavien på 80-talet är uppvuxen med klassisk socialdemokratisk välfärdspolitik. Jag kan tycka det är lite synd att de är så pass bekväma att de inte behagar presentera hur de omsätter ideologi i praktisk politik.

Utifrån hemsida, motioner och information på nätet är det svårt att bilda sig en uppfattning om huruvida S skulle vara lämpade att driva arbetet i kommunen. I praktiken så är avsaknaden av kaos ett tecken på att svaret är ja. Det är ändå inte ett speciellt gott betyg kring tydligheten i deras politik.

Hemsida

Socialdemokraterna Karlskrona är något av en besvikelse just med tanke på att S är det största partiet i kommunen. Politiken presenteras på ett väldigt övergripande och slätstruket vis - merparten av innehållet hade vilket parti som helst kunnat skriva under på.

Man kan inte navigera från sidan som innehåller politiken - vilket inte är en större förlust, då resten av sajten i princip saknar innehåll. Det går inte ens att få fram en lista över kandidater till Kommunfullmäktige, eftersom någon klurig strateg tänkte att funktionen Rösta på din granne, med en massa nålar på en karta, var viktigare. Det går alltså inte att få fram kandidatlistan. Alls.

Om man plöjer sig genom nyheterna på sidan så hittar man en del konkreta förslag. Gratis kollektivtrafik för äldre, försök med 6 timmars arbetsdag, båtpendling. Vissa såg lustigt bekanta ut - exempelvis det här förslaget om huskurage - som är en moderat motion från tidigare i år.

De konkreta förslagen är på det stora hela inte i närheten av vad vare sig M eller C lyckats presentera. Det betyder inte nödvändigtvis att de inte finns, men om de finns så syns de inte.

Företrädare

Ingen anmärkning.

Motioner

S har inte motionerat speciellt mycket under mandatperioden. Det har handlat om rättvisefrågor och social utveckling - typiskt förvaltande. Evolution, inte revolution.

 • Motion om att hålla ihop Karlskrona- en strategi för social hållbarhet
 • Motion om Fairtrade City
 • Motion angående startande av ett Komhall
 • Motion om möjligheter för förtroendevalda att vara föräldralediga
 • Motion om barns rätt till kommunikation och kunskapssökande

Streck

Sverigedemokraterna

SD har en konsekvent linje genom sin politik: det finns ett väldigt tydligt fokus på invandring och integration. Utöver det handlar den i Karlskrona om vad företrädarna tycker är intressant att engagera sig i. Det är inte ett rent enfrågeparti, men heller inte ett parti som har en bred bas att stå på.

Partiet framstår samtidigt som de som är mest drivande i att ha väljarkontakt, och de som har minst koll på hur man driver politiken i kommunen. Det betyder inte att de är korkade, men att partiet inte tycks ha speciellt bred erfarenhet kring kommunpolitik eller vilka frågor som hanteras var.

Utifrån det som syns kan man av flera anledningar anta att SD inte skulle kunna driva det politiska arbetet i kommunen. Däremot finns det en hel del tankar att hämta kring hur man tar ut politiken till väljarna.

Hemsida

SD har vuxit mycket genom närvaro på sociala medier - det är alltså inte förvånande att även hemsidan för kommunen är bra på att presentera vad de vill och vem som kandiderar. Man kan också se en koppling mellan den övergripande politiken som presenteras och de många motioner som har lagts.

Några punkter som jag speciellt gillar med sidan:

 • Till skillnad från de andra partierna har man valt att lägga ut sina motioner.
 • Man går ut med medlemsträffar (Medlemscafé) där man fokuserar på ett visst område - en nämnd - per tillfälle. Tillgänglighetsmässigt är det lysande. Jag sympatiserar näppeligen med SD men skulle ändå kunna tänka mig att åka på ett bara för att se hur det fungerar i praktiken.

Företrädare

SD är det enda partiet där några av företrädarna på ett negativt vis stack ut till nivån där jag började undra hur det kommer sig att de över huvud taget figurerat som kandidater till Kommunfullmäktige.

 • Tredjenamnet på listan, Göran Eklund, blev ertappad med att ha tagit upp en prostituerad till sitt hotellrum 2012. Historien innehåller en av de bästa bortförklaringarna: “SD-politikern understryker också att han inte hade någon avsikt med att söka efter prostituerade på internet. Syftet med sökningarna på ”escort” handlade egentligen om att han ville leta efter en viss typ av bil.
 • Björn T Nurhadi, som inte kandiderar till Karlskrona (han är numera aktiv inom landstinget) men tidigare varit aktiv i kommunen, har skrivit ett antal motioner. En del saknar verklighetsanknytning, men kompenserar med övertygelse; jag nämner en under Motioner.
 • Paul Cederholm, på femtonde plats på listan (vilket är en valbar plats om SD inte backar i valet) har en rätt lång historia av tveksamma inlägg på Facebook, både för egen del och kring vad andra skriver på hans poster. Det är däremot en försvinnande liten del av all content; karln har en uppdateringstakt som är klart imponerande.

Något som slog mig överlag är att företrädarna är väldigt aktiva på nätet och gärna pekar ut vad de tycker andra partier gör fel, i mer eller mindre sakliga delningar. SD är inte unika i det här, men de sticker ändå ut i hur pass mycket företädarna brinner för sin sak.

Motioner

SD är tveklöst kommunens motionsspruta med 46% av alla motioner som behandlas av Kommunfullmäktige.

Efter att ha läst dem slår det mig att partiet här i kommunen är relativt politiskt omoget. Många av motionerna handlar om saker som kommunen inte rår över på grund av lagar eller att området ligger under en statlig myndighet. Fler motioner är alltså inte en effekt av att de är mer aktiva än andra partier eller har fler idéer än andra partier - snarare bristande koll som leder till onödig administration.

På sätt och vis är det inte så konstigt - tar man ett gäng nya kommunalpolitiker så kan man kanske inte förvänta sig att alla har koll på vem som gör vad - men i slutet på en mandatperiod så är det lite beklämmande att den kollen saknas, speciellt i ett parti som till synes är så pass toppstyrt.

21% av motionerna handlar direkt om invandring eller integration. Räknar man in HVB-hem och en motion om “islamistisk radikalisering” så landar vi på över en fjärdedel som handlar om partiets hjärtefrågor.

På god andraplats och något förvånande, hittar vi motioner om kommunal mat, på 18%.

Med det är det inte sagt att partiet är ett rent enfrågeparti - det lyser igenom att partiet har engagerade inom bland annat äldrevård och motioner som läggs är, även om de inte alltid finner bifall på grund av kostnad, inte dåliga. I vissa fall som denna om Bostad först (som inte finns med i Excelarket i och med att den inte gått till beslut i Kommunfullmäktige ännu) har man rakt av plankat ett förslag från Miljöpartiet 2016.

Det finns också en annan kategori motioner där man tar i från tårna på ganska lösa boliner: mitt favoritexempel är “Motion om att stoppa den postmodernistiska indoktrineringen på förskolan”, där Björn T Nurhadi drar i med “Den är ett av många redskap som ingår i kulturradikalismens utopiska projekt att omvandla både samhälle och människa.” och “barnet som ett objekt för en utopiska kulturradikalism”.

Vilket, oavsett vad man tycker om ämnet genuspedagogik i fråga, är ganska talande för hur motionären verkar se världen - börjar man prata om indoktrinering i en motion kan jag tycka att det är lämpligt att ha lite mer kött på benen än en ren åsikt. Det är ett beteende man kanske kan fråga sig om man vill se i politiken, och det är också talande att partiet själva i form av Lotta Antman väljer att tona ner den avsevärt i debatten i kommunfullmäktige.

Merparten av motionerna faller eller anses besvarade - bara två motioner fann bifall under perioden. “Anses besvarade” är ett brett fält - i en del fall så håller politiker eller tjänstemän med i sakfrågan men menar att förslaget redan är något som finns, i andra fall rör det sig om “Det här kan vi inte göra på grund av X lag”; det handlar alltså inte om att de som klubbats som besvarade helt saknar stöd.

 • Motion till Karlskrona kommunfullmäktige angående aktivitetsplats för äldre
 • Motion Karlskrona en djurvänligare kommun
 • Motion om alkolås på kommunens bilar
 • Motion gällande lovskolor
 • Motion om upprättande av ett migrationsbokslut över asyl- och flyktinginvandring samt den därpå följande anhöriginvandringen till kommunen
 • Motion om L-ABC, HLR och AKUT-test
 • Motion om tekniska hjälpmedel till socialförvaltningens personal
 • Motion om att all frukt till förskolorna och skolorna ska vara ekologisk
 • Motion om gång- och cykelväg i Torhamn längs Sandhamnsvägen
 • Motion om att uppmuntra skolor att bjuda in elevernas föräldrar för att berätta om sitt yrke eller för att arrangera studiebesök på dennes arbetsplats
 • Motion kring kostnader för ensamkommande barn
 • Motion om att kommunen beställer en redovisning av de oförutsedda kostnaderna för asylmottagning
 • Motion om att stoppa den postmodernistiska indoktrineringen på förskolan
 • Motion för ökad trygghet i centrala Karlskrona
 • Motion angående att utbilda ensamkommande om flickors och kvinnors rättigheter
 • Motion angående matkommission
 • Motion gällande antibiotikafritt kött
 • Motion om lättillgänglig information till medborgare
 • Motion om åtgärder som kommunen vidtar för att skydda kommuninvånarna mot så väl islamistisk radikalisering som därpå följande terrorhot
 • Motion om Karlskrona kommuns beredskap
 • Motion om ekonomisk analys av besöks/PR verksamhet
 • Motion om att skapa fler båtplatser för fritidsbåtar i Sandhamns hamn
 • Motion angående Karlskrona kommuns beredskap
 • Motion om åldersbestämning av nyanlända i kommunen
 • Motion om övergripande regelverk/policy för hur bidrag till föreningar och organisationer ska hanteras i Karlskrona kommun
 • Motion om att kommunen inför rök och alkoholförbud på HVB-hem
 • Motion om narkotikahundar i skolan
 • Motion om inköpsstop av mat innehållande Bisfenol A till skolorna
 • Motion om att belöna kommuninvånare som visat civilkurage
 • Motion om att omgående låta kommunens politiker proväta i kommunala restauranger
 • Motion om likställande av matchtaxor för kommunens Idrottsföreningar
 • Motion om att polisanmäla ensamkommande som fått sin ålder uppskriven för bidragsbrott
 • Motion om att avskaffa avgiften för trygghetslarm
 • Motion angående integration av nyanlända
 • Motion om inkallelseordningen i Karlskrona kommunfullmäktige
 • Motion om att införa ”Staffantorpsmodellen” i Karlskrona
 • Motion om att ursprungsmärka kommunens matsedlar
 • Motion om att göra Karlskrona kommun till en attraktiv arbetsgivare

Streck

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet i Karlskrona presenterar en politik som handlar om att ta hand om de svagare grupperna i samhället, implicit på bekostnad av de starkare. Äldrevård tycks vara ett område som ligger partiet extra nära.

Det finns en bred tanke på vad man vill göra, men om det finns en ambition kring bredare arbete kring exempelvis budget så lyser det inte igenom.

Utifrån det som syns kan man inte anta att V skulle kunna driva det politiska arbetet i kommunen.

Hemsida

Vänsterpartiet Karlskrona presenterar sitt manifest och sina kandidater. Går man in och läser i PDF-dokumenten kan man se vad de vill både övergripande och konkret, men det hade inte skadat att göra det lite mer tillgängligt - man hade kommit långt både kring läsbarhet och sökbarhet bara genom att klipp-och-klistra in texten direkt på hemsidan. Samma problem som Centerpartiet.

Lustigt nog så är den första träffen på vänsterpartiet karlskrona en sida hos Vänsterpartiet Blekinge som är så gott som tom på information.

Företrädare

Ingen anmärkning.

Motioner

Vänsterpartiet har inte motionerat speciellt mycket under mandatperioden. Det som finns är välskrivet och relevant och återkommer även i deras valmanifest, men har inte funnit bifall.

 • Motion om att Karlskronahem AB bör bygga hyresrätter i egen regi, utan att sälja ut fastighetsinnehållet
 • Motion om att förbättra äldres munhälsa

Streck

Om metoden

Motioner

När man jobbar så här med motioner så finns det alltid en risk att man arbetar in ett synsätt i kategoriseringen. Om en motion exempelvis handlar om Trygghetsboende på landsbygden så rör den både landsbygd och äldre. I den här analysen har jag försökt hålla mig till vad jag läst in för fokus i motionen.

En annan risk är att kategorierna i sig blir onödigt snäva - eller breda - beroende på hur man lägger upp det. Vill man labba runt med dem finns Excelfilen på Github.

Jag har också begränsat mig till motioner som varit uppe till beslut på ett sammanträde kommunfullmäktige - många motioner dör i utskotten innan de kommer dit. Det är alltså inte en komplett lista över alla motioner som lagts i kommunen.

Självklart skulle man kunna arbeta på ett annat sätt med datan och tagga upp motionerna mot flera olika kategorier, som man dessutom stoppar in en trädstruktur. Det är ett jobb jag inte gav mig på den här gången, men det vore en intressant vidareutveckling.

Företrädare

Det blir väldigt subjektivt att bedöma människor utifrån deras Facebookprofiler, hur de för sig på kommunstyrelsesammanträden och hur de skriver motioner.

Jag tycker inte det är konstigt att folk delar sin egen partipolitik, oavsett hur den råkar se ut. Jag håller inte med om all politik, men det är inte på något vis konstigt att den är där - det är ju ändå kandidater till förtroendeposter - så de flesta står som Ingen anmärkning.

I de få fall något stuckit ut som rejält osakligt eller omdömeslöst så nämner jag det. Det är absolut subjektivt. Det kan också vara så att jag missat relevanta saker för att de inte dök upp snabbt via Facebooksidor, googlesökningar eller liknande.